ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW

Łódź, 22.10.2018Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu:

Nr Nazwa odczynnika CAS Ilość
1. BRIJ ® C10, AVERAGE MN APPROX. 683 9004-95-9 1 szt. x 100g
2. POLYETHYYLENE-BLOCK-POLY(ETHYLENE GLYCOL) 97953-22-5 1 szt. X 250g
3. POLYOXYTHYLENE 20 STEARYL ETHER 9005-00-9 1 szt. X 100g
4. POLY(PROPYLENE GLYCOL)-B-POLY(ETHYLENE) 9003-11-6 1 szt. X 250 ml

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 33696300-8 Odczynniki chemiczne.

Pełna treść zapytania
Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 30 października 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrana oferta:
"Labo-mix" Spółka Jawna Andrzej Wencław i wspólnicy ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
wartość oferty -1.311,18 zł (brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW

Łódź, 15.10.2018Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu:

Nr Nazwa odczynnika CAS Ilość
1. Izopropanol czda 67-63-0 10 szt x 1l
2. Alkohol poliwinylowy Mw 72000 9002-89-5 5 szt. X 1kg
3. Alkohol poliwinylowy Mw 85000-124000 9002-89-5 1 szt. X 1kg
4. Alkohol poliwinylowy Mw 31000- 51000 9002-89-5 1 szt. X 1kg
5. Perfluorooctanoic acid 335-67-1 3 szt. X 100g

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 33696300-8 Odczynniki chemiczne.

Pełna treść zapytania
Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 23 października 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrana oferta:
"Labo-mix" Spółka Jawna Andrzej Wencław i wspólnicy ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
wartość oferty - 7.714,56zł (brutto)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW

Łódź, 09.10.2018Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu:

Nr Nazwa odczynnika CAS Ilość
1. PENTADECAFLUOROOCTANOIC ACID 96 % 335-67-1 100 g
2. PERFLUORODECANOIC ACID 97 % 335-76-2 25 g
3. 1H,1H, 2H, 2H-PERFLUORODECYLTRIETHOXYSILANE 97% 101947-16-4 25 g
4. 1H, 1H, 2H, 2H –PERFLUOROOCTYLTRIETHOXYSILANE 97% 51851-37-7 25g

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 33696300-8 Odczynniki chemiczne.

Pełna treść zapytania
Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 17 października 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrana oferta:
"Labo-mix" Spółka Jawna Krystyna Skałka, Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
wartość oferty - 5.066,37 zł (brutto)ZAPYTANIE OFERTOWE - MŁODSZY INŻYNIER TESTER 2 - UMOWA CYWILNOPRAWNA

Łódź, 22.08.2018Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Młodszy Inżynier Tester 2 w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, który jest współfinansowany z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zamówienia:
Zadanie 3: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 2 miesiące pracy, w okresie 01-09-2018 do 31-10-2018,
Zadanie 5: 1/1 etatu (160 roboczogodzin) miesięcznie – 1 miesiąc pracy, w okresie 01-11-2018 do 30-11-2018

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYGOTOWANYMI SCENARIUSZAMI I W PRZYGOTOWANYM ŚRODOWISKU;
- UZUPEŁNIANIE DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZANYCH TESTÓW;
- PROPONOWANIE KOLEJNYCH TEMATÓW DO SCENARIUSZY TESTOWYCH DO STARSZEGO INŻYNIERA;
- DBANIE O PORZĄDEK W LABORATORIUM PRZEPROWADZANIA TESTÓW.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 – Usługi badawcze;

Pełna treść zapytania
Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 29 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrana oferta:
Radosław Ciepichał
wartość oferty - 39,00 zł brutto za roboczogodzinęZAPYTANIE OFERTOWE - INŻYNIER TESTER - UMOWA CYWILNOPRAWNA

Łódź, 02.07.2018Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Inżynier Tester w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, który jest współfinansowany z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zamówienia:
Zadanie 3: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 3 miesiące pracy, w okresie 01-08-2018 do 31-10-2018,
Zadanie 5: 1/1 etatu (160 roboczogodzin) miesięcznie – 1 miesiąc pracy, w okresie 01-11-2018 do 30-11-2018

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI WYTYCZNYMI;
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ;
- RAPORTOWANIE Z PRZEBIEGU TESTÓW STARSZEMU INŻYNIEROWI;
- SZKOLENIE MŁODSZYCH INŻYNIERÓW - TESTERÓW;
- ZABIEGANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZEPROWADZANIA TESTÓW.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 – Usługi badawcze;

Pełna treść zapytania
Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrana oferta:
Ewa Skorupska
wartość oferty - 53,00 zł brutto za roboczogodzinęZAPYTANIE OFERTOWE – NR 1/2018 NA KONTYNUACJĘ PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH

Łódź, 30.05.2018


Przedmiotem zamówienia są usługi:
• dokończenie przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu pt. „Hydrozagadka – przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych materiałów hydrofobizujących, superhydrofobizujących i oleofobizujących powierzchnie różnego typu”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 – Usługi badawcze;
• wynajem laboratorium na przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach ww. projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70310000-7 – Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowo dokończenie przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych, zgodnie z niniejszymi zapisami:
Zadanie 4:
Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych nad optymalizacją właściwości fizykochemicznych materiałów IV, IV A i IV C (hybrydowy materiał złożony z części makrocyklicznej, oznaczonej w skrócie - MAK oraz części krzemoorganicznej, oznaczonej jako materiały I-III i I-IIIA, I-IIIC) poprzez modyfikację struktury chemicznej w zakresie części krzemoorganicznej lub/i makrocyklicznej lub/i dodatku środka adhezyjnego.
Zaplanowane badania:
a) zbadanie wpływu modyfikacji powierzchni dodatkowym środkiem adhezyjnym zwiększającym przyczepność;
b) aplikacja roztworu materiałów IV, IVA i IV C na rożnych typach powierzchni (zmodyfikowanej środkiem adhezyjnym) w warunkach laboratoryjnych;
c) porównanie właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych, oleofobowych materiałów IV, IVA, IVC z wykorzystaniem środka adhezyjnego;
g) aplikacja roztworu zmodyfikowanych materiałów na rożnych typach powierzchni w warunkach laboratoryjnych;
h) porównanie właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych, oleofobowych materiałów i wybór optymalnego materiału.

Zadanie 5:
Porównanie własności materiałów, wybór optymalnego rozwiązania, opracowanie dokumentacji badawczej.

UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – SOPZ. Z uwagi na badawczo – rozwojowy charakter przedsięwzięcia oraz z uwagi na fakt, że opis prac badawczo – rozwojowych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa AppToYou Sp. z o.o., zapoznanie się z załącznikiem możliwe jest wyłącznie po podpisaniu i przekazaniu do Zamawiającego umowy o zachowaniu poufności. Z dokumentacją można zapoznać się w godzinach pracy biura, od godz. 9:00 do godz. 15:00 wyłącznie po wcześniejszym kontakcie mailowym na adres biuro@apptoyou.com.pl oraz umówieniu się na spotkanie. Złożenie oferty bez zapoznania się z załącznikiem prowadzić będzie do odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy ze względu na niezgodność z treścią Zapytania.

Pełna treść zapytania

Termin składania ofert: 11 czerwca 2018 r. (nowy termin)

Zmiany w treści zapytania:
- zmiana terminu składania ofert z 7.06.2018 na 11.06.2018
- usunięte zapisy o wniesieniu wadium


Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty

Wybrana oferta:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
wartość oferty - 182 291,58 zł (brutto)ZAPYTANIE OFERTOWE –NR 1/2018 NA KONTYNUACJĘ PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH

Łódź, 19.04.2018


Przedmiotem zamówienia są usługi:
• dokończenie przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu pt. „Hydrozagadka – przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych materiałów hydrofobizujących, superhydrofobizujących i oleofobizujących powierzchnie różnego typu”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 – Usługi badawcze;
• wynajem laboratorium na przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach ww. projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70310000-7 – Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowo dokończenie przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych, zgodnie z niniejszymi zapisami:
Zadanie 4:
Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych nad optymalizacją właściwości fizykochemicznych materiałów IV, IV A i IV C (hybrydowy materiał złożony z części makrocyklicznej, oznaczonej w skrócie - MAK oraz części krzemoorganicznej, oznaczonej jako materiały I-III i I-IIIA, I-IIIC) poprzez modyfikację struktury chemicznej w zakresie części krzemoorganicznej lub/i makrocyklicznej lub/i dodatku środka adhezyjnego.
Zaplanowane badania:
a) zbadanie wpływu modyfikacji powierzchni dodatkowym środkiem adhezyjnym zwiększającym przyczepność;
b) aplikacja roztworu materiałów IV, IVA i IV C na rożnych typach powierzchni (zmodyfikowanej środkiem adhezyjnym) w warunkach laboratoryjnych;
c) porównanie właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych, oleofobowych materiałów IV, IVA, IVC z wykorzystaniem środka adhezyjnego;
g) aplikacja roztworu zmodyfikowanych materiałów na rożnych typach powierzchni w warunkach laboratoryjnych;
h) porównanie właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych, oleofobowych materiałów i wybór optymalnego materiału.

Zadanie 5:
Porównanie własności materiałów, wybór optymalnego rozwiązania, opracowanie dokumentacji badawczej.


Pełna treść zapytaniaZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA DORADCZA (OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO)

Łódź, 3.04.2018


Przedmiotem zamówienia są usługi - Usługa doradcza - Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.
Internacjonalizacja działalności biznesowej spółki oferującej innowacyjny jednoskładnikowy produkt hydrofobowy, który będzie realizowany poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa.
W ramach zadania planowana jest współpraca z zewnętrznym wykonawcą, wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, który przygotuje kompleksowy model biznesowy w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania spółki.
Szczegółowy zakres usługi doradczej będzie obejmował: usługę doradczą związaną z przygotowaniem modelu biznesowego.


Pełna treść zapytaniaINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – INŻYNIER TESTER – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Łódź, 28.07.2017


W wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny ofert wyłoniona została oferta Pana Mariusza Sicińskiego, będąca najkorzystniejszą ofertą z uwagi na określone w zapytaniu kryterium.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – MŁODSZY INŻYNIER TESTER 1 – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Łódź, 28.07.2017


W wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny ofert wyłoniona została oferta Pana Michała Stefańskiego, będąca najkorzystniejszą ofertą z uwagi na określone w zapytaniu kryterium.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – MŁODSZY INŻYNIER TESTER 2 – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Łódź, 28.07.2017


W wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny ofert wyłoniona została oferta Pana Michała Grelewskiego, będąca najkorzystniejszą ofertą z uwagi na określone w zapytaniu kryterium.


ZAPYTANIE OFERTOWE – WYNAJEM POWIERZCHNI

Łódź, 26.07.2017


Przedmiotem rozeznania cenowego jest wynajem powierzchni do przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Powierzchnia ok. 40 m2 w obrębie m. Łodzi. Powierzchnia ma umożliwiać badanie analizy zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w przedłużonych okresach. Testy będą przeprowadzone wewnątrz wynajmowanej powierzchni oraz na zewnątrz. Wynajmowana powierzchnia musi umożliwiać wykonanie testów na kilku badanych powierzchniach. Ponieważ Wnioskodawca nie dysponuje powierzchnią wystarczającą do przeprowadzenia badań niezbędne jest ich wynajęcie w celu zrealizowania założeń projektu.

W ramach zadań 1 – 4 zespół badawczy Wnioskodawcy dokona badania materiału zbadanego wcześniej przez zespół badawczy CBMM PAN w zakresie jego właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych oraz oleofobowych w celu zastosowania wyników prac nad danym materiałem na różnych powierzchniach. Prace polegać będą na przeprowadzeniu serii testów materiału w celu zbadania realnych zastosowań produktu w środowiskach docelowych. W ramach prac: odwzorowane zostanie docelowe zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków w przedłużonych okresach na różnych podłożach. Próbki zostaną poddane badaniom ich zachowania na losowe czynniki atmosferyczne oraz promienie UV. Kluczowym elementem będzie jak najwierniejsze odwzorowanie docelowego zastosowania. Zespól badawczy przeanalizuje zachowanie substancji wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w przedłużonych okresach. Potencjalne podłoża, które będą poddane testom:
- drewno
- metal
- powierzchnie pokryte farbą
- kostka brukowa
- beton
- elewacja budynku pokryta farbą
- elewacja budynku ceglana
- tkaniny naturalne
- tkaniny syntetyczne
- sprzęt elektroniczny (pendrive, układy scalone komputera, telefon komórkowy)

Każdy z testów będzie przeprowadzony wewnątrz wynajmowanej powierzchni jak i na zewnątrz, wystawiając próbkę na działanie losowych czynników atmosferycznych oraz promieni UV.

Płatność ustalona zostanie w Umowie z Zamawiającym, nie częściej niż 1 x miesiąc.


Termin składania ofert: 31 lipca 2017


Pokaż pełną treść zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Łódź, 20.07.2017


Przedmiot rozeznania jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu:

Nr Nazwa odczynnika CAS Uwagi
1. Triethoxyphenylsilane >97% 780-69-8 3,5 szt. x 1 kg
2. Benzyna lakowa 92045-37-9 20 szt. x 5 l
3. 1H, 1H, 2H, 2H-PERFLUOROOCTYLTRIETHOXYSILANE 51851-37-7 10 g
4. 1H,1H,2H,2H-PERFLUOROOCTYLTRIETHOXYSILANE 51851-37-7 1 l
5. Diiodotethane 99% 75-11-6 25 ml
6. 3-chloropropyldimethyl ethoxysilane 13508-63-9 25 g – 10 szt.
7. (3 - chloropropyl) triethoxysilane 5089-70-3 100 ml
8. Trifluoroacetic acid 76-05-01 100 ml

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokument "Zapytanie ofertowe".


Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE – INŻYNIER TESTER – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Łódź, 14.07.2017


Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Inżynier Tester w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, współfinansowanego z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI WYTYCZNYMI;
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ;
- RAPORTOWANIE Z PRZEBIEGU TESTÓW STARSZEMU INŻYNIEROWI;
- SZKOLENIE MŁODSZYCH INŻYNIERÓW-TESTERÓW;
- ZABIEGANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZEPROWADZANIA TESTÓW.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokument "Zapytanie ofertowe".


Pokaż pełną treść zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE – MŁODSZY INŻYNIER TESTER 1 – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Łódź, 14.07.2017


Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Młodszy Inżynier Tester w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, który jest współfinansowany z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI WYTYCZNYMI;
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ;
- RAPORTOWANIE Z PRZEBIEGU TESTÓW STARSZEMU INŻYNIEROWI;
- SZKOLENIE MŁODSZYCH INŻYNIERÓW-TESTERÓW;
- ZABIEGANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZEPROWADZANIA TESTÓW.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokument "Zapytanie ofertowe".


Pokaż pełną treść zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE – MŁODSZY INŻYNIER TESTER 2 – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Łódź, 14.07.2017


Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Młodszy Inżynier Tester 2 w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, który jest współfinansowany z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYGOTOWANYMI SCENARIUSZAMI I W PRZYGOTOWANYM ŚRODOWISKU;
- UZUPEŁNIANIE DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZANYCH TESTÓW;
- PROPONOWANIE KOLEJNYCH TEMATÓW DO SCENARIUSZY TESTOWYCH DO STARSZEGO INŻYNIERA;
- DBANIE O PORZĄDEK W LABORATORIUM PRZEPROWADZANIA TESTÓW.


Pokaż pełną treść zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP MATERIAŁÓW DO PRZEPROWADZENIA TESTÓW

Łódź, 26.06.2017


Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu:

  1. różne dostępne rodzaje kostki brukowej - 40 szt. każdego typu min. 10 typów kostek;
  2. różne dostępne rodzaje betonu - 20szt próbek o wymiarach min. 15cm x 15 cm
  3. różne dostępne rodzaje elewacji - 60szt próbek o wymiarach min. 15cm x 15 cm
  4. różne dostępne rodzaje dachówek - 40szt
  5. różne dostępne rodzaje wykończeń wnętrz min. 80 szt.; próbki min 15cm x 15cm
  6. różne dostępne rodzaje elementów metalowych min. 60 szt.; próbki minimum 15cm długie
  7. różne dostępne rodzaje szkieł okiennych min. 60 szt.
  8. różne dostępne rodzaje kamienia min. 40 szt. różnego typu o wymiarach min 10 cm x 10 cm


Powyżej wskazane produkty będą do dostarczenia w 4 dostawach w różnych terminach zgodnie z pkt. D zapytania ofertowego. Wspólny słownik Zamówień (CPV): 44190000-8 Różne materiały budowlane.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

ECOKLIMAT Aleksandra Sardygiewicz
ul. Słowicza 2
95-070 Antoniew
wartość oferty - 8 000,01 zł (cena brutto)


Pokaż pełną treść zapytania