REGULAMIN KONKURSU „IDEALNA APLIKACJA MIEJSKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest AppToYou sp z o.o. (dalej: „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 sierpnia 2015 roku i trwa do 20 września 2015 roku.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego uczestnikami mogą być samorządy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić do momentu jego zakończenia przez organizatora. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 5. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 

ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wypełnienie ankiety dotyczącej idealnej aplikacji miejskiej oraz przedstawienie swojego pomysłu na idealną aplikację miejską.
 2. Uczestnicy wypełniają ankietę w trybie online. Ankieta jest dostępna na stronie www.apptoyou.com.pl/konkurs.
 3. Ankieta zawiera szereg pytań zamkniętych oraz jedno pytanie otwarte podlegające ocenie – pytanie o pomysł na idealną aplikację miejską.
 4. Odpowiedzi udzielone przez uczestników konkursu zostaną ocenione przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: innowacyjnność, oddziaływanie społeczne, praktyczne aspekty pomysłu.
 5. Najciekawsze odpowiedzi zostaną opublikowane i nagrodzone.
 6. Organizatorzy będą się kontaktować z uczestnikami za pośrednictwem poczty elekronicznej.
 7. W konkursie wezmą udział tylko ankiety wypełnione do północy 20 września.
 8. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny pod adresem www.apptoyou.com.pl/konkurs .
 

NAGRODY

 1. Organizator w trakcie trwania konkursu przewiduje następujące nagrody:
- abonament na stworzenie aplikacji w serwisie AppToYou (3 sztuki) - zestawy gadżetów projektu AppToYou (3 sztuki)
 1. Nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 30 września 2015 roku.
 3. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z uczestnikiem nie powiodą się w terminie 7 dni od daty uzyskania przez uczestnika prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który spełnił określone Regulaminem warunki uprawniające do nagrody.
 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:
- jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony lub mechanizmów konkursu, bądź też czasowej ich niedostępności, - jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie, - jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony konkursu, - naruszenia w jakikolwiek sposób przez użytkowników dóbr osobistych osób trzecich.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady konkursu, wykaz nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie dostępne będą na stronie internetowej www.apptoyou.com.pl/konkurs .
 2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 3. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby Organizatora lub wskazany przez niego numer faksu, zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w Konkursie w ciągu 7 dni od uzyskania prawa do nagrody.
 4. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia kierować należy pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs”.
 5. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia w/w uczestników z konkursu, a także w skrajnych sytuacjach przerwania konkursu.
 6. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów, autoryzowanych dystrybutorów nagrody.
 8. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.
 9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o konkursach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
 10. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród, jak również w celach statystycznych. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 11. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci, rodziców, zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 12. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne mogące mieć wpływ na przebieg konkursu.
 13. Odpowiedzialność Organizatora konkursu ogranicza się do wartości nagród przyznawanych w ramach niniejszej konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora konkursu.
 14. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie lub telekomunikacyjne, za połączenia internetowe oraz w sieciach telefonicznych. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z powyższych tytułów są wyłączone.
 15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
 r Gry zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Gry.