Regulamin korzystania z serwisu AppToYou.com.pl

Obowiązuje od 1.05.2015r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu AppToYou.com.pl określa zasady korzystania z Serwisu. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią „Polityka prywatności" oraz „Taryfa opłat i prowizji".

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Generator Aplikacji Mobilnych (dalej: Generator)- usługa w formie aplikacji internetowej pomagająca Użytkownikowi wygenerować Aplikację Mobilną w oparciu o treści przez niego przekazane, przetestować ją na urządzeniu mobilnym oraz opublikować w sklepach Google Play, App Store i Windows Phone Store.

  • Aplikacja Mobilna (dalej: aplikacja)– Program działający na urządzeniach mobilnych, stworzony przy pomocy Generatora.

  • Administrator Serwisu – Usługodawca, będący również podmiotem zarządzającym Serwisem, posiadającym uprawnienia do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.

  • Taryfa - Taryfa opłat i prowizji Serwisu, zawierająca ceny, opłaty i prowizje należne Usługodawcy w zamian za korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Taryfa stanowi integralną część Regulaminu.

  • Konto Użytkownika – bezpłatne zindywidualizowane konto Użytkownika, do którego dostęp zabezpieczony jest loginem i hasłem, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności.

  • Serwis - platforma internetowa administrowana przez Usługodawcę, dostępna pod adresem internetowym www.apptoyou.com.pl.

  • Usługodawca - spółka AppToYou Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 59, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458967, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 7252067094, posiadająca następujący adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 59, kod pocztowy: 90-009 Łódź, tel. 736 967 514 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@apptoyou.com.pl.

  • Użytkownik – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, która utworzyła Konto Użytkownika w Serwisie, korzystająca z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem w sieci Internet na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu, którego aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej www.apptoyou.com.pl/regulamin.

 3. Serwis jest udostępniany i administrowany przez Usługodawcę, który posiada uprawnienia Administratora Serwisu. Serwis wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audio - wideo oraz bazą danych stanowi własność Usługodawcy.

Rozdział II

OPIS SERWISU ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM

 1. Serwis jest internetową platformą pozwalającą na samodzielne stworzenie aplikacji mobilnej na popularne systemy operacyjne (Android, iOS, Windows Phone), bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.

 2. Serwis jest powszechnie dostępny w sieci Internet. Jednakże, do korzystania z  udostępnionych w nim funkcjonalności wymagane jest założenie bezpłatnego Konta Użytkownika. Podmiot nieposiadający zarejestrowanego konta w Serwisie informowany będzie za pośrednictwem komunikatów wyświetlających się w Serwisie o wymogu uprzedniego założenia konta w celu przeglądania określonej treści lub dla skorzystania z danej funkcjonalności.

 3. Korzystanie z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest płatne, za wyjątkiem funkcjonalności testowego tworzenia Aplikacji. Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty oraz o jej wysokości przed złożeniem zamówienia płatnej usługi. Płatna usługa nie zostanie uruchomiona przed uiszczeniem opłaty.

 4. Szczegółowy wykaz opłat za korzystanie z Serwisu oraz innych opłat znajduje się Taryfie.

 5. Proces generowania Aplikacji:

Krok 1. Użytkownik wybiera wariant kolorystyczny aplikacji (spośród predefiniowanych zestawów kolorów) oraz układ aplikacji (menu boczne, menu kafelkowe, menu dolne).

Krok 2. Użytkownik, tworząc aplikacje mobilne za pomocą Generatora może wybrać moduły spośród niżej wymienionych:

 • ekran główny

 • wizytówka

 • galeria

 • artykuły

 • kanał RSS

 • skaner kodów QR

Krok 3. Użytkownik samodzielnie dodaje treści (teksty, obrazy, dźwięki) do poszczególnych modułów Aplikacji za pomocą interfejsu generatora.

Krok 4.

etap 1.

Po określeniu parametrów Aplikacji i dodaniu do niej treści użytkownik może pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne w celu przetestowania działania aplikacji. Pobranie Aplikacji następuje po zeskanowaniu fotokodu generowanego przez Serwis.

etap 2.

Po przetestowaniu aplikacji Użytkownik wybiera systemy operacyjne, na jakie ma być wygenerowana Aplikacja. Użytkownik wpisuje informacje o aplikacji, jakie zostaną przekazane do sklepów z aplikacjami wymienionych w rozdziale 1 pkt 2. Po przekazaniu wszystkich informacji wymaganych przez Generatora Aplikacji Mobilnych Użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznych Po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty za wygenerowanie i publikację Aplikacji, Aplikacja zostanie wygenerowana przez Usługodawcę i przekazana do sklepów z aplikacjami. Czas oczekiwania na publikację Aplikacji w sklepach nie jest zależny od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieopublikowanie aplikacji w sklepie z aplikacjami o ile odmowa publikacji nastąpiła ze strony sklepu z aplikacjami. Proces publikacji Aplikacji jest niezależny od Usługodawcy, a jedynie od sklepów z aplikacjami. Zarówno w razie publikacji jak i odmowy publikacji aplikacji Usługodawca wyśle na e-mail Użytkownika dokument wskazujący na publikację aplikacji jak i na wskazujący na odmowę publikacji aplikacji.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może pięciokrotnie bezpłatnie przetestować działanie Serwisu wykonując czynności opisane w pkt 5 niniejszego rozdziału (kroki 1-3 oraz etap 1 kroku 4.)

 2. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być w każdym czasie odwołana poprzez zaznaczenie w odpowiednim polu, zamieszczonego każdorazowo na przesyłanej informacji handlowej, oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji,.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 4. Wszelkie informacje handlowe, które Użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Serwisu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Rozdział III

APLIKACJE MOBILNE

 1. Generator Aplikacji Mobilnych umożliwia stworzenie Aplikacji Mobilnych udostępnianych za pośrednictwem sklepów wymienionych w rozdziale 1 pkt 2.

 2. Pobranie aplikacji mobilnych możliwe jest za pośrednictwem Serwisu (poprzez zeskanowanie fotokodu) oraz platform sklepowych mobilnych systemów operacyjnych (w zależności od posiadanego przez Użytkownika na urządzeniu mobilnym systemu operacyjnego).

 3. W momencie wygenerowania Aplikacji Mobilnej Użytkownik upoważnia Usługodawcę do działania w jego imieniu do wszystkich czynności związanych z publikowaniem Aplikacji Mobilnej w sklepach z aplikacjami. .

 4. Niektóre komponenty aplikacji wymagają aktywnego połączenia internetowego na urządzeniu mobilnym, oznacza to, iż określone funkcje aplikacji mobilnych mogą być niedostępne, ze względu na brak połączenia internetowego.

 5. Z Aplikacji Mobilnych stworzonych przy użyciu Generatora Aplikacji Mobilnych Użytkownicy mogą korzystać tylko wtedy jeśli posiadają Konto Użytkownika w Serwisie. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem Aplikacji Mobilnej.

Rozdział IV

KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO UŻYTKOWNIKA I DOSTĘP DO SERWISU

 1. Założenie Konta Użytkownika następuje za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnych na stronie internetowej pod adresem:

 2. Do założenia Konta Użytkownika wymagane jest wykonanie następujących czynności: wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i ust. 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie i uzupełniać wymagane pola prawdziwymi danymi. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik, zobowiązany jest do akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i dokumentów stanowiących jego integralną część. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres e-mail Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny, który umożliwi weryfikację istnienia adresu e-mail. Loginem Użytkownika jest jego adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym;

 3. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny zostanie utworzone Konto Użytkownika. Utworzenie Konta Użytkownika oznacza zawarcie umowy na czas nieoznaczony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest możliwość korzystania z Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i dokumentach stanowiących jego integralną część. Utworzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne. Usługodawca prześle na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie w zakresie utworzenia Konta Użytkownika.

 4. Użytkownik ma prawo zlikwidować Konto Użytkownika w każdym czasie.

 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki podania przez Użytkownika fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika w zakładce “Twoje konto” a także zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta Użytkownika, które utworzono w oparciu o nieprawdziwe dane. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za niezawinione przez Usługodawcę skutki utraty hasła przez Użytkownika.

Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów stanowiących jego integralną część a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

 2. Zabrania się dostarczania lub umieszczania w Serwisie (tj. generowanych przez niego Aplikacjach)  treści o charakterze bezprawnym.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania innym osobom loginu i hasła, umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika.

 4. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Serwisu wraz z jego elementami Użytkownikowi w przypadku:

  • naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów stanowiących jego integralne części, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

  • działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub innych osób, w szczególności poprzez naruszenie prawa autorskich i pokrewnych lub dóbr osobistych.

 5. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone w Serwisie przez Użytkownika, także za pośrednictwem Konta Użytkownika, ponosi sam Użytkownik. Aby zapobiec nieautoryzowanemu lub bezprawnemu korzystaniu z Konta Użytkownika, Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy, nikomu go nie udostępniać oraz nie używać go w celu uzyskania dostępu do witryn lub usług osób trzecich. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że jego hasło jest znane innej osobie, winien je natychmiast zmienić, aby zapewnić ochronę swojego Konta Użytkownika. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za udzielanie jakichkolwiek odpowiedzi na pytania, dotyczące danych swoich kart kredytowych, haseł oraz innych danych. Usługodawca nie odpowiada za niewywiązanie się Użytkownika z obowiązków określonych w niniejszym punkcie.

 6. Użytkownikowi nie wolno:

  • przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego Użytkownika ;

  • podawać niepełnych lub nieprawdziwych danych w chwili rejestracji oraz w trakcie korzystania z Konta Użytkownika.

  • używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Serwisu,

  • prezentować osobom trzecim materiałów obraźliwych, nieprzyzwoitych, szkodliwych dla nieletnich lub z innych przyczyn uznawanych za niestosowne;

  • używać Serwisu w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  • ponosi wyłączoną odpowiedzialność wobec Użytkownika oraz jakichkolwiek osób trzecich za wszelkie Treści przez Użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane w Serwisie (tj powstałych w Generatorze Aplikacji Mobilnych), Usługodawca zaś nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu;

 8. Użytkownik, w związku z wszystkimi zamieszczonymi na Serwisie treściami Użytkownika, oświadcza i gwarantuje, że:

  • zgodnie z niniejszym Regulaminem jest właścicielem lub posiadaczem niezbędnych licencji, praw, zgód, a także zezwoleń na korzystanie ze wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej lub praw własności odnoszących się do wszelkich treści Użytkownika, jak również zezwoleń na upoważnienie Usługodawcy do korzystania z tych praw, oraz

  • posiada pisemną zgodę, pozwolenie na publikację i/lub zezwolenie ze strony każdej osoby i/lub wizerunku każdej takiej osoby, aby móc dołączyć nazwisko i/lub wizerunek danej osoby i używać ich w Serwisie.

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca w przypadku wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniem dotyczącym naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych poprzez publikację treści w Portalu przekaże dane Użytkownika podmiotowi występującemu z roszczeniem.

 9. Niezależnie od wszelkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, jeżeli Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek treści w Aplikacji/Generatorze, Użytkownik automatycznie udziela Usługodawcy niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bezpłatnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu licencji obejmującej wszystkie prawa do używania, edytowania, modyfikowania, dołączania, włączania, adaptowania, utrwalania, publicznego prezentowania, wyświetlania, przesyłania i powielania tych materiałów, łącznie m.in. ze wszystkimi znakami towarowymi powiązanymi z nimi w dowolny sposób, w związku z Serwisem w celu promowania i dalszego rozpowszechniania niektórych lub wszystkich elementów Serwisu we wszelkich mediach znanych obecnie i opracowanych w przyszłości.

 10. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do rozwiązania umowy z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy następuję poprzez dokonanie przez Użytkownika likwidacji jego Konta Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po likwidacji Konta Użytkownika wszystkie dane z nim związane zostaną skasowane a Aplikacje Mobilne umieszczone w sklepach z aplikacjami zostanie wycofana i usunięta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że likwidacja konta w przypadku uiszczenia opłaty za wygenerowanie i umieszczenie w sklepie Aplikacji nie uprawnia go do otrzymania zwrotu całości lub części uiszczonej opłaty.

Rozdział VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu były najwyższej jakości.

 2. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

  • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

  • przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane w Serwisie przez inne podmioty niż Usługodawca.

 4. W odniesieniu do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie przez Usługodawcę nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z tych funkcjonalności lub usług. Usługodawca jest zwolniony również z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia spowodowane zostało przez osoby trzecie. Ograniczenie zawarte w zdaniu poprzednim obejmuje również szkody spowodowane przez wirusy komputerowe.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet.

 9. Usługodawca ma prawo pozbawić Użytkownika dostępu do Serwisu wraz z likwidacją jego Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

 10. Usługodawca ma prawo pozbawić możliwości korzystania z Serwisu Użytkownika, wraz z likwidacją jego Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie oprogramowanie szpiegujące, wirusy i inne elementy mogące zakłócić korzystanie z Serwisu. W przypadku pozbawienie Użytkownika prawa do dostępu do Serwisu w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów prac naprawczych poniesionych przez Usługodawcę w związku z usuwaniem szkodliwego oprogramowania.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień regulaminów sklepów z aplikacjami i związaną z tym odmową umieszczenia Aplikacji w sklepie z aplikacjami lub usunięciem przez właściciela sklepu z aplikacjami Aplikacji Użytkownika.

Rozdział VI

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów składowych (m. in. oprogramowania, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

 2. Zastrzeżenia o których mowa ust. 1 dotyczą w szczególności:

  • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych i innych;

  • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

  • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;

  • nazw domen internetowych;

  • innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

Rozdział VII

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 1. Usługodawca czyni nieustanne starania, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla osób korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz połączeń internetowych. Usługodawca nie może jednak zagwarantować pełnej kompatybilności Serwisu ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami i każdym oprogramowaniem.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa (ze względu na nowoczesne technologie wykorzystane przy budowie serwisu zaleca się korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome; w przypadku innych przeglądarek możliwy jest widoczny brak lub nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności).

Rozdział VIII

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na witrynach internetowych Serwisu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub dokumentów stanowiących jego integralną część w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej określonej ust. 2 Regulaminu. Użytkownikom informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail umieszczony przez Użytkownika na Koncie Użytkownika, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Każdy Użytkownik uprawniony jest do likwidacji swojego konta, jeżeli nie wyraża zgody na obowiązywanie zmiany wprowadzanych do Umowy.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX

ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania w ramach Serwisu poszczególnych lub wszystkich usług i funkcjonalności, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych, w każdym czasie.

 2. Informacje o zmianach, o których mowa powyżej, przekazywane są Użytkownikom, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronach internetowych Serwisu.

 3. W przypadku zaprzestania przez Usługodawcę udostępniania Serwisu i zakończenia działalności w tym zakresie, umowy z wszystkimi Użytkownikami wygasają a Konta Użytkowników ulegają likwidacji. Użytkownik oświadcza, że nie będzie sobie rościł żadnych praw wobec Usługodawcy w związku z zaprzestaniem udostępniania Serwisu.

Rozdział X

REKLAMACJE I KORESPONDENCJA

 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji Mobilnej na adres e-mail Usługodawcy biuro@apptoyou.com.pl.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji z uwagi na jej złożony charakter wymaga dłuższego czasu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Serwisu przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu powyżej. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji z uwagi na jej złożony charakter wymaga dłuższego czasu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu.

 4. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.