Informacja o projekcie B+RTytuł projektu: HYDROZAGADKA - PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I EKSPERYMENTALNYCH PRAC ROZWOJOWYCH W CELU OPRACOWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW HYDROFOBIZUJĄCYCH, SUPERHYDROFOBIZUJĄCYCH I OLEOFOBIZUJĄCYCH POWIERZCHNIE RÓŻNEGO TYPU

BUDŻET PROJEKTU
Wartość ogółem projektu w PLN: 1 111 883,00
Kwota wydatków kwalifikowalnych w PLN: 938 200,00
Kwota dofinansowania w PLN: 668 840,00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstwInformacja o projekcie - MODELE BIZNESOWETytuł projektu: OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO DLA FIRMY APPTOYOU SP. Z O.O. MAJĄCEGO NA CELU INTERNACJONALIZACJĘ OFEROWANYCH PRODUKTÓW

BUDŻET PROJEKTU
Wartość ogółem projektu w PLN: 61 500,00
Wkład Funduszy Europejskich w PLN: 25 000,00

Cel projektu: Celem projektu jest usługa doradcza związana z przygotowaniem modelu biznesowego dla AppToYou Sp. z o.o.

Opis projektu: Efektem realizowanego projektu będzie wykonanie nowego modelu biznesowego spółki Apptoyou, który obejmować będzie strategię biznesową spółki na wybranych rynkach zagranicznych. W założeniach model ten będzie określał koncepcję wprowadzenia innowacyjnego produktu hydrofobowego Hydrosafeguard na rynki zagraniczne a także zawierał informacje odnośnie: -określenia rynków docelowych dla działalności eksportowej spółki Apptoyou; -analizę pozycji wnioskodawcy i określenie jej pozycji konkurencyjnej na danym rynku; -analizę wejścia na rynek docelowy, która przeprowadzona zostanie w oparciu badanie aktów prawnych, procedur, praktyk handlowych, zwyczajów oraz zasad, które warunkować będą dostęp produktu do rynku; -typy działań niezbędnych do wejścia na nowe rynki zbytu; -informacje o ponoszonych nakładach B+R, niezbędnych do rozwoju produktu, który ma być przedmiotem eksportu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP