Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady administrowania danymi osobowymi przez spółkę AppToYou Sp. z o.o. (Usługodawcę) danymi Użytkowników i Użytkowników instytucjonalnych korzystających z Serwisu AppToYou.com.pl (Serwis).
 2. Pojęcia pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery należny rozumieć w sposób określony w ustępie 1 powyżej oraz z Regulaminie korzystania z serwisu AppToYou.com.pl (dalej jako „Regulamin").
 3. Zapisy dotyczące Użytkowników znajdują zastosowanie również do Użytkowników Instytucjonalnych, chyba że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej.
 4. Usługodawca dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Serwisie danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługodawca realizuje politykę prywatności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez prawo wglądu Użytkownika do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Usługodawca nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 7. Udostępnianie przez Użytkownika jego danych osobowych na rzecz innych podmiotów, reklamodawców czy innych Użytkowników nie jest objęte niniejszą polityka prywatności i odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 8. Treści reklamowe związane z działalnością Usługodawcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.
 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez wybór opcji Usuń konto, które znajduje się w profilu zalogowanego użytkownika. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.
 10. Dane osobowe Użytkowników, których Konta Użytkowników zostały usunięte, są usuwane przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki.

Login i hasło

 1. Wyłączność dostępu do Konta Użytkownika zabezpieczona jest poprzez nadanie każdemu z zarejestrowanych Użytkowników indywidualnego i niepowtarzalnego hasła dostępu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (określeniu loginu i hasła) Użytkownik otrzyma link aktywacyjny na podany adres e-mail. Link przekierowuje do strony potwierdzającej aktywację konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobie nieuprawnionej, w przypadku gdy Użytkownik podał błędny adres e-mail. Hasło i login powinny zostać zachowane przez Użytkownika w tajemnicy i pod żadnym warunkiem nie jest dozwolone ich udostępnianie osobom trzecim.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest możliwie najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 3. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych, w szczególności hasła i loginu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie tych danych przez Użytkownika osobom trzecim.

Korespondencja

 1. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Usługodawcą.
 2. Usługodawca przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu oraz jego załączników, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu można uzyskać kontaktując się z Usługodawcą na adres e-mail biuro@apptoyou.com.pl.

Polityka cookies

Poniższe informacje określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Usługodawcę, co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne.

Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć:
Administrator - spółka AppToYou Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 59, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458967, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 7252067094, posiadająca następujący adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 59, kod pocztowy: 90-009 Łódź, tel. 736 967 514 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@apptoyou.com.pl
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu w urządzeniu Użytkownika.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Portalu.
Inne Technologie – oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage)
Serwis - oznacza stronę internetową po adresem www.apptoyou.com.pl prowadzoną przez Administratora.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania Portalu. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • świadczenia usług reklamowych
 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, GemiusTraffic)
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 2. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.